Privacyverklaring

Inleiding

Met liefde en aandacht neem ik jou en dus ook jouw privacy (en die van je kind) serieus. Natuurlijk heb ik bepaalde persoongegevens nodig om jou en/of je kind van dienst te kunnen zijn. Met liefde en aandacht zal ik informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leg ik je uit welke gegevens ik verwerk en met welk doel ik dat doe. Daarnaast kun je in deze privacyverklaring lezen over jouw rechten met betrekking tot mijn verwerking van jouw persoonsgegevens. Ik raad je aan deze verklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@metliefdeenaandacht.nl

Wie is Met liefde en aandacht?

Met liefde en aandacht is de eenmanszaak van Nicolette Datema-Knol, kantoorhoudende te Beverwijk aan Breestraat 101, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61319791.

Mer liefde en aandacht is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Met liefde en aandacht de verwerkingsverantwoordelijke.

Welke persoonsgegevens worden verzameld door Met liefde en aandacht, hoe worden gebruikt en met welk doel?

Ik gebruik jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, om met je te communiceren via de e-mail, sms-berichten, whatsapp of andere media, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Met liefde en aandacht persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Met liefde en aandacht voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Met liefde en aandacht worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, heb ik alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Financiële administratie en facturatie

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Factuurnummer
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, factuurnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
(Kinder)coaching/ begeleiding / workshops
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: Voor- en achternaam van de coachee, leeftijd, geboortedatum en –plaats, adres, mailadres en telefoonnummer (als de coachee een kind is: namen ouders, mailadres en telefoonnummer ouders, aantal broers/zussen en hun leeftijd, naam van de school,) naam huisarts, gegevens over eerdere hulp en diagnoses, medicatiegebruik, belangrijke gebeurtenissen, hulpvraag, overige informatie die door ouders/coachee van belang wordt geacht.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
Doeleinde: Afhandelen klachten  / overleg over voortgang
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, factuurnummer, omschrijving geleverde dienst.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Marketing

Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Social media account,
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Social media account,
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: Foto’s gemaakt tijdens een activiteit of evenement, waarop de deelnemer wel of niet herkenbaar in beeld is. De foto wordt alleen geplaatst op Website, Facebook of Instagram na toestemming deelnemer.
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Met liefde en aandacht heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens verstrekt hebt (via mail, website, Facebook, intakeformulier, inschrijfformulier (mailchimp) of mondeling).

Hoe worden de gegevens bewaard?

Factuurgegevens / nota’s worden digitaal bewaard als Word- en PDFbestand. Intakeformulieren op papier in mappen, opgeborgen in een afgesloten kast op het kantooradres van Met liefde en aandacht.

Mailchimp voor het versturen van de nieuwsbrief.  Hun privacy verklaring vind je hier.
Op elk gewenst moment kun je er voor kiezen om je uit te schrijven via mailchimp of een email te sturen naar info@metliefdeenaandacht.nl

 

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens op verzoek altijd bekijken en zo nodig wijzigen. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Met liefde en aandacht over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je Met liefde en aandacht verzoeken de gegevens te wijzigen, verbeteren, aan te vullen, verwijderen of af te schermen.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Met liefde en aandacht of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat ik die gegevens dan niet meer mag verwerken. Het kan zijn dat Met liefde en aandacht je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Ik deel jouw persoongegevens in principe niet actief met derden, desondanks zou het kunnen gebeuren dat ik op grond van een wettelijke verplichting gegevens moet verstrekken aan een derde partij. Ook zou het kunnen zijn dat er gegevens die je deelt (berichten, reviews of likes) worden doorgegeven via WordPress (website hosting), Facebook of Instagram. Wil je meer weten over hoe WordPress, Facebook of Instagram hun privacybeleid hebben omschreven, kijk dan op hun website.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Ik adviseer je daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Met liefde en aandacht je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@metliefdeenaandacht.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Met liefde en aandacht jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@metliefdeenaandacht.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.